Ontvang iedere laatste week van de maand nieuws en tips over schrijven en een inspirerende schrijfopdracht in je mailbox:

LET OP: bevestig je aanmelding ook via de link in je mail. Niet ontvangen? Check je spambox, voeg ons adres toe aan de veilige afzenders!

– – – – – – – – – – – – – – 

Uitschrijven?
Gebruik de directe link in de mail of stuur een bericht naar info@schrijvenindelft.nl

Algemene voorwaarden
 • 1. Algemeen
 • 1.1 Op alle leveringen, diensten en aanbiedingen van Schrijven in Delft aan consumenten zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
 • 1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 2. Prijzen
 • 2.1 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 • 3. Inschrijving en plaatsing cursus, training of workshop
 • 3.1 Inschrijving vindt plaats via afname van de betreffende cursus, training of workshop op de website: www.grootdenkraam.nl
 • 3.2 Pas na ontvangst van het factuurbedrag is deelname gegarandeerd.
 • 3.3 Plaatsing voor een cursus, training of workshop geschiedt volgens volgorde van binnenkomst van betaling.
 • 4. Facturering en betaling
 • 4.1 Facturering van een cursus, training, workshop en/of cursusmateriaal van Schrijven in Delft vindt vooraf plaats.
 • 4.2 Betaling vindt plaats via IDEAL – Mollies b.v.
 • 4.3 De factuur wordt (als PDF) per mail verzonden.
 • 5. Annuleringsvoorwaarden cursus/training/workshop</li>
 • 5.1 Een aanmelding voor een cursus, training of workshop van Schrijven in Delft kan alleen schriftelijk per e-mail geannuleerd worden.
 • 5.2 De annulering is pas definitief na bevestiging per e-mail door Schrijven in Delft.
 • 5.3 Bij het annuleren van een cursus, training of workshop tot vier weken voor aanvang van de cursus/training/workshop worden geen kosten in rekening gebracht.
 • 5.4 Bij annulering van een cursus, training of workshop na vier weken voor aanvang worden de volgende kosten in rekening gebracht:
 • – twee tot vier weken voor aanvang: 25% van de deelnamekosten
 • – een tot twee weken voor aanvang: 50% van de deelnamekosten
 • – binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de deelnamekosten
 • 5.5 Bij het tussentijds beëindigen of anderszins niet aan de cursus of training deelnemen bestaat er geen recht op restitutie van deelnamekosten.
 • 6. Cursusmateriaal
 • 6.1 Het is niet mogelijk materiaal dat bij een cursus, training of workshop hoort aan Schrijven in Delft te retourneren.
 • 6.2 Na overhandiging door de trainer / docent is elke deelnemer zelf verantwoordelijk voor het ontvangen materiaal. Hieronder vallen zowel schade als diefstal.
 • 6.3 Schrijven in Delft behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor zoals deze zijn opgenomen in de auteurswet. Hieruit volgt o.a. dat het materiaal niet verveelvoudigd mag worden.
 • 7. Aansprakelijkheid
 • 7.1 De geleverde diensten zijn in overeenstemming met wat je op grond van aanbieding en overeenkomst mag verwachten. Eventuele klachten kun je schriftelijk of per mail aan Schrijven in Delft voorleggen.
 • 7.2 De inhoud van de website en de Facebookpagina is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Schrijven in Delft kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Schrijven in Delft is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website en / of Facebookpagina.
 • 7.3 Schrijven in Delft is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde (verkoop)prijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Schrijven in Delft zo spoedig mogelijk worden aangepast.
 • 7.4 Indien Schrijven in Delft aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade aan geleverde materialen dan is de aansprakelijkheid van Schrijven in Delft beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • 7.5 Schrijven in Delft is tijdens een cursus, training of workshop niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen en dergelijke.
 • 7.6 Schrijven in Delft is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan jou, aan zaken van jou, aan gezinsleden, aan zaken van gezinsleden, aan derden of zaken van derden.
 • 7.7 Schrijven in Delft is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van de website en voor technische of elektronische fouten.
 • 8. Overmacht
 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Schrijven in Delft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een dienst of bestelling op te schorten, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door je dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Schrijven in Delft gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • 9. Privacy-statement
 • Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Schrijven in Delft gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van een bestelling.
 • 10. Vragen
 • Schrijven in Delft streeft naar tevreden klanten. Vragen of klachten over de diensten en/of producten van Schrijven in Delft zijn altijd welkom en bij voorkeur per e-mail: marja@grootdenkraam.nl
 • 11. Geschillen
 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Schrijven in Delft partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Schrijven in Delft en de klant zullen pas dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • 12. Copyright
 • Alle rechten voorbehouden. Niets uit materiaal en/of van de website van Schrijven in Delft mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Schrijven in Delft.

Ontvang iedere laatste week van de maand nieuws en tips over schrijven en een inspirerende schrijfopdracht in je mailbox:

LET OP: bevestig je aanmelding ook via de link in je mail. Niet ontvangen? Check je spambox, voeg ons adres toe aan de veilige afzenders!

– – – – – – – – – – – – – – 

Uitschrijven?
Gebruik de directe link in de mail of stuur een bericht naar info@schrijvenindelft.nl